Foreign Characters on PC/Mac

FOR WINDOWS - MS WORD

To Make Press At the same time as Then And Finally (if applicable)
á,é,í,ó,úà,è,ì,ò,ù ctrlctrl "~ letter you wish to accent  
ä,ë,ï,ö,üâ,ê,î,ô,û ctrlctrl shiftshift ;6 letter you wish to accent
ç ctrl < C  
ñ ctrl shift ~ N
ß ctrl shift 7 S
œ ctrl shift 7 O
¡ ctrl shift alt 1
¿ ctrl shift alt ?

WINDOWS - ALT CODES

Accent Press Alt +
Á 0193
á 0225
É 0201
é 0233
Í 0205
í 0237
Ó 0211
ó 0243
Ú 0218
ú 0250
 0194
â 0226
Ê 0202
ê 0234
Î 0206
î 0238
Ô 0212
ô 0244
Û 0219
û 0251
À 0192
à 0224
È 0200
è 0232
Ì 0204
ì 0236
Ò 0210
ò 0242
Ù 0217
ù 0249
Ñ 0209
ñ 0241
Ä 0196
ä 0228
Ë 0203
ë 0235
Ï 0207
ï 0239
Ö 0214
ö 0246
Ü 0220
ü 0252
Ç 0199
ç 0231
Π0140
œ 0156

FOR MACINTOSH

To get an... press simultaneously then press... In other words...
á,é,í,ó,úà,è,ì,ò,ùä,ë,ï,ö,üâ,ê,î,ô,û ALTOption & e~ui the letter you wish to accent:a, e, i, o, u e = acute accent~ = grave accentu = umlauti = circumflex
¿ ALTOption & shift key ?  
ç ALTOption & c   c = cedilla
ñ ALTOption & n    
ß ALTOption & s    
œ ALTOption & q    
¡ ALTOption & !